ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ

ตามประกาศหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นผู้ปฏิบัติงาน

ของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ บัดนี้หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้

ตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้

เอกสารเพิ่มเติม : คลิก
กรอกใบสมัครงาน