ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน

เชิด ทรงศรี

แหล่งค้นคว้าเฉพาะด้านภาพยนตร์ ที่รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับภาพยนตร์ที่ได้รับการตีพิมพ์ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นหนังสือ วารสาร นิตยสาร บทความวิทยานิพนธ์ เอกสารข้อมูลทางวิชาการ โปสเตอร์ สิ่งพิมพ์ ฯลฯ ของทั้งไทยและต่างประเทศ รวมทั้งยังสามารถเรียกดูภาพเคลื่อนไหวทั้งที่เป็นภาพยนตร์ข่าว สารคดี และภาพยนตร์ไทยเรื่องต่างๆ ที่หอภาพยนตร์ได้รวบรวมไว้นับหมื่นรายการในระบบ VOD

เวลาทำการของห้องสมุด : วันอังคาร-อาทิตย์
20 ตุลาคม 2564

ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี แหล่งค้นคว้าทางด้านภาพยนตร์ที่รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับภาพยนตร์ที่ได้รับการตีพิมพ์ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นหนังสือ วาร...

อ่านรายละเอียด
การขอใช้บริการภาพยนตร์
4 พฤศจิกายน 2564

ผู้ที่มีความประสงค์จะทำสำเนาภาพยนตร์ที่อยู่ในการอนุรักษ์ของหอภาพยนตร์  ขั้นตอนหลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียม ดังนี้1. กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการในการ...

อ่านรายละเอียด
การขอใช้บริการสิ่งเกี่ยวเนื่องภาพยนตร์
18 พฤศจิกายน 2564

1. ผู้ที่มีความประสงค์ขอใช้บริการสิ่งเกี่ยวเนื่องภาพยนตร์ สามารถมากรอกแบบฟอร์มเพื่อนัดหมายล่วงหน้าในการใช้บริการที่ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี2...

อ่านรายละเอียด
สืบค้นหนังสือและภาพยนตร์
22 พฤศจิกายน 2564

ท่านสามารถสืบคืนหนังสือและภาพยนตร์ภายในห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี (ระบบชั่วคราว) ได้ที่ สืบค้นหนังสือ <<คลิก>>สืบค้นภาพย...

อ่านรายละเอียด