เกี่ยวกับหอภาพยนตร์

โครงสร้างองค์กร

คณะผู้บริหารหอภาพยนตร์

ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

นางสาวชลิดา เอื้อบำรุงจิต

ประวัติโดยย่อ
รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

นายสัณห์ชัย โชติรสเศรณี

ประวัติโดยย่อ
รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

นายก้อง ฤทธิ์ดี

ประวัติโดยย่อ

คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์

นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล

ประธานกรรมการ

ม.ล.วราภา อุกฤษณ์

กรรมการ

นายมารุต บูรณรัช

กรรมการ

นายประวิทย์ แต่งอักษร

กรรมการ

ม.ร.ว. ปิยฉัตร ฉัตรชัย

กรรมการ

นางสาววันเพ็ญ นิโครวนจำรัส

กรรมการ

นายนนทรีย์ นิมิบุตร

กรรมการ

นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล

กรรมการ

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

กรรมการ

๑๐

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

กรรมการ

๑๑

นางสาวชลิดา เอื้อบำรุงจิต

กรรมการและเลขานุการ


คณะอนุกรรมการบริหารหอภาพยนตร์

คณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล

นายประวิทย์ แต่งอักษร

ประธานอนุกรรมการ

นางสาวชลิดา เอื้อบำรุงจิต

รองประธานอนุกรรมการ

ม.ร.ว. ปิยฉัตร ฉัตรชัย

อนุกรรมการ

นางสาวพจนี เอนกวนิช

อนุกรรมการ

นายสัณห์ชัย โชติรสเศรณี

อนุกรรมการ

นายก้อง ฤทธิ์ดี

อนุกรรมการ

นายอภิสิทธิ์ พิชญานุรัตน์

อนุกรรมการและเลขานุการ


คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล

ประธาน

นางสาวชลิดา เอื้อบำรุงจิต

รองประธาน

ดร.ชาคร วิภูษณวนิช

อนุกรรมการ

นายธมิตรชัย บุรีเลิศ

อนุกรรมการ

นายสัณห์ชัย โชติรสเศรณี

อนุกรรมการ

นายอภิสิทธิ์ พิชญานุรัตน์

อนุกรรมการ

นายศุภจิต คงประชา

อนุกรรมการและเลขานุการ


คณะกรรมการตรวจสอบหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

นางสาววันเพ็ญ นิโครวนจำรัส

ประธานกรรมการ

นางเบญจวรรณ สร่างนิทร

กรรมการ

นางพรรณี ลิ้มศิริวัฒน์

กรรมการ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

เลขานุการ


คณะอนุกรรมการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับของหอภาพยนตร์

นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล

ประธานอนุกรรมการ

นางสาวชลิดา เอื้อบำรุงจิต

รองประธานอนุกรรมการ

ดร.ชาคร วิภูษณวนิช

อนุกรรมการ

นายธมิตรชัย บุรีเลิศ

อนุกรรมการ

นายวิริยะ รามสมภพ

อนุกรรมการ

นางสาวอัญชลี ทำนุรัฐ

อนุกรรมการ

นายสัณห์ชัย โชติรสเศรณี

อนุกรรมการและเลขานุการ

นางสาวผุสดี เนียมจีน

ผู้ช่วยเลขานุการ