เกี่ยวกับหอภาพยนตร์

โครงสร้างองค์กร

คณะผู้บริหารหอภาพยนตร์

ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

นางสาวชลิดา เอื้อบำรุงจิต

ประวัติโดยย่อ
รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

นายสัณห์ชัย โชติรสเศรณี

ประวัติโดยย่อ
รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

นายก้อง ฤทธิ์ดี

ประวัติโดยย่อ

คณะกรรมการหอภาพยนตร์

นางสาววันเพ็ญ นิโครวนจำรัส

ประธานกรรมการ

นายอนันต์ ชูโชติ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปวัฒนธรรม

นายนนทรีย์ นิมิบุตร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาพยนตร์

นางสาวพิมพกา โตวิระ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาพยนตร์

ม.ร.ว. ปิยฉัตร ฉัตรชัย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน

นางสาวไศลทิพย์ จารุภูมิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร

นางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีและการเงิน

ดร.มารุต บูรณรัช

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

กรรมการโดยตำแหน่ง

๑๐

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

กรรมการโดยตำแหน่ง

๑๑

นางสาวชลิดา เอื้อบำรุงจิต

กรรมการและเลขานุการ


ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการหอภาพยนตร์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ

นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล


คณะอนุกรรมการติดตาม และประเมินผล

ม.ร.ว.ปิยฉัตร ฉัตรชัย

ประธานอนุกรรมการ

นายประวิทย์ แต่งอักษร

อนุกรรมการ

นายกิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน

อนุกรรมการ

นางสาวศศิกร ลิขิตวงศ์ตรีศรี

เลขานุการ


คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล

นางสาวไศลทิพย์ จารุภูมิ

ประธานอนุกรรมการ

นางเบญจวรรณ สร่างนิทร

อนุกรรมการ

ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์

อนุกรรมการ

นางสาวชลิดา เอื้อบำรุงจิต

อนุกรรมการ

นางสาวเกศสุดา จินา

อนุกรรมการ

นายสัณห์ชัย โชติรสเศรณี

เลขานุการ

นายศุภจิต คงประชา

ผู้ช่วยเลขานุการ


คณะกรรมการตรวจสอบ

นางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล

ประธานกรรมการ

นางพรรณี ลิ้มศิริวัฒน์

กรรมการ

นางสาวทัศนี กลิ่นอังกาบ

กรรมการ

นางสาวณัฐชยา สมนิยาม

เลขานุการ


คณะอนุกรรมการกฎหมาย

ดร.ชาคร วิภูษณวณิช

ประธานอนุกรรมการ

นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล

อนุกรรมการ

นายธมิตรชัย บุรีเลิศ

อนุกรรมการ

นายสัณห์ชัย โชติรสเศรณี

เลขานุการ

นายอภิสิทธิ์ พิชญานุรัตน์

ผู้ช่วยเลขานุการ


คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล

ประธานอนุกรรมการ

ม.ร.ว.ปิยฉัตร ฉัตรชัย

อนุกรรมการ

นางสาวสุวิมล เดชอาคม

อนุกรรมการ

นางสาวอรวรรณ ชวศิลป

เลขานุการ