นางสาวชลิดา เอื้อบำรุงจิต
ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ประวัติการศึกษา
  • ปี 2535 ระดับปริญญาตรี วารสารศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปี 2543 ปริญญาโท Master in Film Studies (Film Archive option), University of East Anglia, UK
  • ปี 2545 ทุนปัญญาชนสาธารณะ Nippon Foundation 
ประวัติการทำงาน
  • 2536 นักวิจารณ์ภาพยนตร์​ นืตยสารฟิล์มวิว
  • 2537 สถาบันอบรมนักข่าว หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ
  • 2540- 2551 มูลนิธิหนังไทย
  • 2556-2566 กรรมการบริหารของสหพันธ์หอภาพยนตร์นานาชาติ (FIAF)
ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
  • ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
  • chalida@fapot.or.th
  • หมายเลขติดต่อ 02-482-2014 ต่อ 2616