เกี่ยวกับหอภาพยนตร์

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

"เป็นหอภาพยนตร์ที่ได้มาตรฐาน

และเป็นที่ยอมรับแห่งหนึ่งของโลก

และเป็นองค์กรนำในการใช้ภาพยนตร์

ไปสู่การสร้างปัญญาในสังคมไทย"

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 มาตรา 8
หอภาพยนตร์มีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(1) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ

(2) ก่อตั้งสิทธิ หรือทำนิติกรรมทุกประเภทผูกพันทรัพย์สิน ตลอดจนทำนิติกรรมอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของหอภาพยนตร์

(3) จัดให้มีหรือให้ทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาและการดำเนินงานเกี่ยวกับหอภาพยนตร์

(4) ทำความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ในกิจการที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของหอภาพยนตร์

(5) เข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอื่นในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหอภาพยนตร์

(6) กู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของหอภาพยนตร์

(7) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการดำเนินกิจการทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการกำหนด

(8) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหอภาพยนตร์

(9) ปฏิบัติงานหรือดำเนินการอื่นใดตามที่คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการมอบหมายการเข้าร่วมทุนตาม (5) และการกู้ยืมเงินตาม (6) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

พันธกิจ

แสวงหา คัดเลือก ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่องเพื่อเก็บรักษาเป็นทรัพย์สินทางปัญญาและ มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ
วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ต่างๆ ด้านภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง
บริการสาธารณะเพื่อการศึกษา ค้นคว้า และส่งเสริม เผยแพร่ให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดจากภาพยนตร์