เกี่ยวกับหอภาพยนตร์

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

ปฏิบัติการอนุรักษ์ได้มาตรฐาน

แผ่ขยายงานวิชาการและบริการ

บริหารจัดการด้วยธรรมปัญญา

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
พ.ศ. 2552 มาตรา 37 ระบุว่า

เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการ ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ให้มีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ สร้างความรับผิดชอบและความ เชื่อถือต่อสาธารณ ชนในกิจการของหอภาพยนตร์ ตลอดจนติดตามความก้าวหน้าและการตรวจสอบการ ดำเนินงานของหอภาพยนตร์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โครงการและแผนงานที่ได้จัดทำไว้ ให้หอภาพยนตร์จัด ให้มีการประเมินผลการดำเนินงานตามระยะเวลาที่คณะ กรรมการกำหนด แต่ต้องไม่นานเกินสามปี

การประเมินผลตามวรรค์หนึ่ง ให้จัดทำโดยสถาบัน หน่วยงาน องค์กร หรือคณะบุคคลที่เป็นกลาง และมี ความเชี่ยวชาญในด้านการประเมินผลการดำเนินการ โดยมีการคัดเลือก หรือแต่งตั้งตามวิธีการที่ คณะกรรมการกำหนด

การประเมินผลการดำเนินงานของหอภาพยนตร์จะต้อง แสดงข้อเท็จจริงให้ปรากฏในด้านประสิทธิผลในด้าน ประสิทธิภาพ และในด้านการพัฒนาองค์กร และใน รายละเอียดอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนดเพิ่มเติมขึ้น

ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นเป็นการเฉพาะกาล คณะกรรมการ จะจัดให้มีการประเมินผลการดำเนินงานเป็นครั้งคราว ตามมาตรานี้ก็ได้

พันธกิจ

แสวงหา คัดเลือก ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่องเพื่อเก็บรักษาเป็นทรัพย์สินทางปัญญาและ มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ
วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ต่างๆ ด้านภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง
บริการสาธารณะเพื่อการศึกษา ค้นคว้า และส่งเสริม เผยแพร่ให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดจากภาพยนตร์