การขอใช้บริการภาพยนตร์

ผู้ที่มีความประสงค์จะทำสำเนาภาพยนตร์ที่อยู่ในการอนุรักษ์ของหอภาพยนตร์  ขั้นตอน

หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียม ดังนี้


1. กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการในการขอทำสำเนาภาพยนตร์


2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายอนุรักษ์จะประสานงานเพื่อแจ้งรายละเอียดทั้งหมด ภายในเวลา 7 วันทำการ


3. ในกรณีที่ภาพยนตร์มีเจ้าของลิขสิทธิ์และยังมีอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565 ผู้ใช้บริการต้องติดต่อขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์โดยตรงและส่งเอกสารการได้รับอนุญาตมาให้หอภาพยนตร์ก่อน


4. อัตราค่าบริการทำสำเนาไฟล์


- mp4 H.264 ฝังโลโก้หอภาพยนตร์ 30 นาทีแรก 300 บาท 31- 60 นาที 500 บาท เกิน 60 นาที  คิด 10 นาทีละ 100 บาท

- SD นาทีละ 500 บาท เศษของนาที คิดเป็น 1 นาที

- HD นาทีละ 1,000 บาท เศษของนาที คิดเป็น 1 นาที

- 2K นาทีละ 1,500 บาท เศษของนาที คิดเป็น 1 นาที

- 4K นาทีละ 3,000 บาท เศษของนาที คิดเป็น 1 นาที 


5. กรณีต้องการใช้ภาพยนตร์จากช่อง YouTube หอภาพยนตร์ ต้องไม่มีการดัดแปลง และครอปส่วนใดส่วนหนึ่งของภาพ    หอภาพยนตร์จะพิจารณาให้ใช้ได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยเจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง หลังจากกรอกแบบฟอร์มตามข้อที่ 1 


6. กรณีผู้ขอใช้บริการเป็นหน่วยงานราชการ มูลนิธิ หรือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ประสงค์ขอรับการพิจารณาลดหย่อนค่าธรรมเนียม ให้ยื่นคำขอต่อผู้อำนวยการหรือผู้ที่ผู้อำนวยการมอบหมายพิจารณาลดหย่อนตามความเหมาะสม โดยต้องมีหนังสือจากสถานศึกษาหรือหน่วยงานราชการ มูลนิธิ หรือองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรนั้น ยืนยันว่ามิได้นำภาพยนตร์ไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ หอภาพยนตร์จะฝังโลโก้ของหน่วยงานไปในไฟล์ภาพยนตร์นั้นด้วย โดยเจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง


7. หอภาพยนตร์ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาการให้บริการภาพยนตร์ให้เป็นไปตามกฎหมายลิขสิทธิ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเงื่อนไขการเก็บข้อมูลเป็นไปตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)


ทั้งนี้ ท่านสามารถอ่านหลักเกณฑ์รายละเอียดทั้งหมดได้ที่ <<คลิก>>


กรอกแบบฟอร์มทำสำเนาภาพยนตร์  <<คลิก>>