การขอใช้บริการภาพยนตร์

ผู้ที่มีความประสงค์จะทำสำเนาภาพยนตร์ที่อยู่ในการอนุรักษ์ของหอภาพยนตร์ ขั้นตอน หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียม ดังนี้

1. กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการในการขอทำสำเนาภาพยนตร์

2. เจ้าหน้าที่จะประสานงานเพื่อแจ้งรายละเอียดทั้งหมด

3. ในกรณีที่ภาพยนตร์มีเจ้าของลิขสิทธิ์และยังมีอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ ผู้ใช้บริการต้องติดต่อขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์โดยตรง และส่งเอกสารการได้รับอนุญาตมาให้หอภาพยนตร์ก่อน

4. อัตราค่าบริการทำสำเนาไฟล์ 

    - mp4 H.264 ฝังโลโก้หอภาพยนตร์ 30 นาทีแรก 300 บาท เกิน 30 นาที 500 บาท

    - SD นาทีละ 500 บาท เศษของนาที คิดเป็น 1 นาที

    - HD นาทีละ 1,000 บาท เศษของนาที คิดเป็น 1 นาที

    - 2K นาทีละ 1,500 บาท เศษของนาที คิดเป็น 1 นาที

    - 4K นาทีละ 3,000 บาท เศษของนาที คิดเป็น 1 นาที

5. กรณีต้องการใช้ภาพยนตร์จากช่อง YouTube หอภาพยนตร์ ต้องไม่มีการดัดแปลง และครอปส่วนใดส่วนหนึ่งของภาพ หอภาพยนตร์จะพิจารณาให้ใช้ได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  โดยเจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง หลังจากกรอกแบบฟอร์มตามข้อที่ 1

6. กรณีผู้ขอใช้บริการเป็นหน่วยงานราชการ มูลนิธิ หรือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ประสงค์ขอรับการพิจารณาลดหย่อนค่าธรรมเนียม ให้ยื่นคำขอต่อผู้อำนวยการหรือผู้ที่ผู้อำนวยการมอบหมายพิจารณาลดหย่อนตามความเหมาะสม โดยต้องมีหนังสือจากสถานศึกษาหรือหน่วยงานราชการ มูลนิธิ หรือองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรนั้น ยืนยันว่ามิได้นำภาพยนตร์ไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ หอภาพยนตร์จะฝังโลโก้ของหน่วยงานไปในไฟล์ภาพยนตร์นั้นด้วย โดยเจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง หลังจากกรอกแบบฟอร์มตามข้อที่ 1


ทั้งนี้ ท่านสามารถอ่านหลักเกณฑ์รายละเอียดทั้งหมดได้ที่ <<คลิก>>


กรอกแบบฟอร์มทำสำเนาภาพยนตร์  <<คลิก>>