ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง นักจัดการสารสนเทศ

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)  ตำแหน่ง นักจัดการสารสนเทศ จำนวน  1  อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่ง

(1) ทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลภาพยนตร์ไทย

(2) ทำเครื่องมือช่วยค้นภาพยนตร์

(3) ดูภาพยนตร์เพื่อวิเคราะห์และกำหนดหัวเรื่องภาพยนตร์ ลงข้อมูลในระบบสืบค้นอัตโนมัติและระบบวีดีทัศน์ตามคำขอ

(4) ให้บริการข้อมูลภาพยนตร์และบริหารจัดการคลังข้อมูลภาพยนตร์

(5) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่ง

(1) วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(2) มีทักษะในการใช้เครื่องใช้สำนักงาน รวมทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ในการทำงานได้ดี

(3) สามารถใช้ภาษาไทยทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ดีมาก

(4) สามารถใช้ภาษาอังกฤษทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน แปล ได้ดี

(5) มีความรู้ ความสนใจด้านภาพยนตร์ 

(6) มีความรู้ ความสนใจในประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์ภาพยนตร์

(7) มีความรู้ความเข้าใจในระบบฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดและการลงข้อมูลบรรณานุกรมตามมาตรฐาน

การรับสมัคร

1. หลักฐานประกอบการสมัคร 

         1.1  ใบสมัครตามรูปแบบที่หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) กำหนด

         1.2  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

         1.3  สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ

         1.4  สำเนาแสดงคุณวุฒิทางการศึกษาและรายละเอียดผลการศึกษา (Transcript) อย่างละ 

               ๑ ฉบับ (ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากสถานศึกษาภายในวันที่ปิด 

               รับสมัคร)    

         1.5  เอกสารรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย) 

         1.6  ประวัติและผลงานในรูปแบบของแฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)

         1.7  หนังสือรับรองการทำงานจากสถานที่ทำงานเดิม (ถ้ามี)

         1.8  หลักฐานอื่นๆ เช่น สำเนาทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล (ถ้ามี)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-482-2014 ต่อ 101


เอกสารเพิ่มเติม : คลิก
กรอกใบสมัครงาน