ประกาศ รับสมัครงาน ตำแหน่ง พนักงานซ่อมสงวนรักษาฟิล์มภาพยนตร์ จำนวน 1 อัตรา

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็น

ผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ในตาแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

ตำแหน่ง พนักงานซ่อมสงวนรักษาฟิล์มภาพยนตร์ จานวน ๑ อัตรา

เอกสารเพิ่มเติม : คลิก
กรอกใบสมัครงาน