รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานซ่อมและสงวนรักษาฟิลม์ภาพยนตร์

ประกาศหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์

 ต่ำแหน่ง พนักงานซ่อมสงวนรักษาฟิลม์ภาพยนตร์


เอกสารเพิ่มเติม : คลิก
กรอกใบสมัครงาน