ประกาศ รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักจัดกิจกรรมภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง (นักจัดนิทรรศการ-Exhibition Designer) จำนวน 1 อัตรา

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ในตำแหน่ง นักจัดกิจกรรมภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง (นักจัดนิทรรศการ-Exhibition Designer) จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันนี้ – 20 มีนาคม 2566 


ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ


ปฏิบัติงานตามภารกิจงานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ดังนี้

- จัดทำเนื้อหา ออกแบบนิทรรศการ งานจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย และพื้นที่จัดแสดงอื่น ๆ ของหอภาพยนตร์

- ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดนิทรรศการ 

- ออกแบบเอกสารเผยแพร่รวมทั้งสื่อประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

- ควบคุมการผลิตและติดตั้งชุดนิทรรศการและงานจัดแสดง

- ติดต่อประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ทั้งในและต่างประเทศในการจัดทำชุดนิทรรศการ

- บำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมหรือแก้ไขปัญหาของชุดนิทรรศการที่อยู่ในความดูแลให้มีความสมบูรณ์พร้อมให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- นำชมชุดนิทรรศการ รวมทั้งจัดทำข้อมูลงานจัดแสดงถ่ายทอดให้กับทีมงานผู้ให้บริการ

- จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง

- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง


- วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ไม่จัดสาขา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่พิจารณาว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หากมีความรู้ด้านภาพยนตร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีความสามารถใช้งานโปรแกรม Adobe Illustrator,  Adobe Photoshop, Adobe Indesign, SketchUp หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบได้เป็นอย่างดี 

- มีประสบการณ์การเขียนบทนิทรรศการ การออกแบบงานนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์ งาน Event หรือ Promotion ไม่น้อยกว่า 2 ปี

- มีทักษะการพูด อ่าน เขียน ภาษาไทย ในระดับดีมาก

- มีทักษะการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ในระดับดี สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ 

- มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้นในการแสวงหาไอเดียในการออกแบบและเรียนรู้สื่อใหม่ ๆ

- สามารถทำงานเป็นทีม รวมทั้งทำงานภายใต้ความกดดันและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

- สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้

- อายุไม่เกิน 35 ปี


หอภาพยนตร์ขอสงวนสิทธิ์คัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02 482-2013-4 ต่อ 1304


เอกสารเพิ่มเติม : คลิก
กรอกใบสมัครงาน