ประกาศหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงานของ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และกำหนดวัน เวลา ในการรายงานตัว

ตามประกาศหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น ผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุจำนวน ๑ อัตรา นั้น บัดนี้การดำเนินการ สรรหาและคัดเลือกได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงาน ของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

เอกสารเพิ่มเติม : คลิก
กรอกใบสมัครงาน