ประกาศหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ตําแหน่ง นักจัดกิจกรรมภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง

ตามประกาศหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นผู้ปฏิบัติงาน ของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ บัดนี้การดําเนินการรับสมัครได้เสร็จสิ้นลง และหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและ สัมภาษณ์ดังต่อไปนี้ 

เอกสารเพิ่มเติม : คลิก
กรอกใบสมัครงาน