ประกาศหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงานของ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และกําหนดวัน เวลา ในการรายงานตัว

ตามประกาศหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น ผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ตําแหน่งนักจัดกิจกรรมภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง จํานวน ๑ อัตรา ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ บัดนี้การดําเนินการสรรหาและคัดเลือกได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ดังต่อไปนี้ 

เอกสารเพิ่มเติม : คลิก
กรอกใบสมัครงาน