หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

สมัครสมาชิก

ข้อกำหนดและเงื่อนไข


ผู้ขอสมัครสมาชิกซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า"ผู้สมัคร" และ หอภาพยนตร์(องค์การมหาชน) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "หอภาพยนตร์" กรุณาอ่านข้อตกลงด้านล่างนี้โดยละเอียด เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิกของท่าน

1. การสมัครสมาชิก หอภาพยนตร์ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

2. ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลของตนเองที่เป็นจริงให้ครบถ้วนและถูกต้องไม่หยาบคาย หรือส่อไปในทางลามกอนาจารและไม่พาดพิงสอดคล้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์

3. ผู้ใดแอบอ้างหรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลโดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างสมัครสมาชิกเพื่อให้ได้สิทธิมาซึ่งการเป็นสมาชิก ถือเป็นความผิด ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้

4. ผู้สมัครยินยอมให้หอภาพยนตร์ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว และหรือข้อมูลอื่นใดที่ผู้สมัครระบุในการสมัครสมาชิก ซึ่งหากหอภาพยนตร์ตรวจสอบพบว่าข้อมูลที่ท่านให้ไม่ชัดเจน และหรือเป็นเท็จทางหอภาพยนตร์มีสิทธิในการยกเลิกสมาชิกของผู้สมัครได้

5. ในการใช้งานระบบสมาชิกและเว็บไซต์หอภาพยนตร์ ผู้สมัครต้องปฏิบัติตามระเบียบที่ทางหอภาพยนตร์ตั้งขึ้นมาอย่างเคร่งครัด

6. ข้อมูลของผู้สมัครจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ทางหอภาพยนตร์จะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านก่อนได้รับอนุญาต เพื่อประโยชน์ทางการค้าหรือประโยชน์ในด้านอื่นๆ ทั้งสิน นอกจากจะได้รับหมายศาลหรือหนังสือทางราชการ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหอภาพยนตร์

7. เมื่อเป็นสมาชิกแล้วผู้สมัครจะได้รับข่าวสารประชาสัมพันธ์ของหอภาพยนตร์ จากทาง e-mail และหรือ SMS และหรือสื่ออื่นๆ ที่หอภาพยนตร์เห็นสมควร ทั้งนี้ทางหอภาพยนตร์ได้ทำการตรวจจับ Virus ก่อนการส่ง e-mail ข่าวสารไปยังท่านทุกครั้ง ดังนั้นถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเกิดผิดปกติอันเนื่องมาจากติด Virus หรือ Spam mail ทางหอภาพยนตร์ไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

8. หอภาพยนตร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกความเป็นสมาชิกได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้า

9. หอภาพยนตร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดให้บริการระบบสมาชิกเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า


ข้าพเจ้าผู้สมัครได้อ่านเงื่อนไขการสมัครสมาชิกแล้ว และยินยอมให้หอภาพยนตร์ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว และหรือข้อมูลอื่นใด ที่ผู้สมัครระบุในการสมัครสมาชิก ถ้าผู้สมัครตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงดังกล่าว รวมทั้งข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นๆ ที่ทางหอภาพยนตร์เห็นสมควร แต่ถ้าไม่ตกลง กรุณากด "ไม่ยอมรับ" เพื่อกลับไปหน้าหลัก ขอขอบพระคุณ