หนังสือ 120 ปี ธุรกิจภาพยนตร์ไทย ในมิติประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมไทย

ประเภท หนังสือ

ราคา 280 บาท


เอกสารผลงานวิจัย ลำดับที่ 17 โครงการวิจัยชุด"ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยในปริทรรศน์ประวัติศาสตร์" ผู้เขียน : อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล ISBN:978-616-417-056-8 จำนวน 278 หน้า จัดทำโดย โครงการวิจัยชุด"ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยในปริทรรศน์ประวัติศาสตร์" ในความสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ใส่ตะกร้า