หนังสือ FILM โรงหนัง สายหนัง ความ(ไร้)อำนาจของคนดูและศิลปิน ธุรกิจการฉายภาพยนตร์และสังคมไทย พ.ศ.2440-2561

ประเภท หนังสือ

ราคา 250 บาท


ผู้เขียน : อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล ISBN : 978-974-9747-69-8 จำนวน 272 หน้า โครงการวิจัยชุดความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยในปริทรรศน์ประวัติศาสตร์ เอกสารลำดับที่ 32 ในความสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) สิงหาคม 2562

ใส่ตะกร้า