โรงหนังโรงเรียน Script Lab

หอภาพยนตร์ เปิดรับสมัครผู้มีอายุระหว่าง 22-30 ปี ที่สนใจการเขียนบทภาพยนตร์สำหรับเด็กและเยาวชน เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพการเขียนบทภาพยนตร์สั้น ในโครงการ “โรงหนังโรงเรียน Script Lab”เพื่อเปิดโอกาสและสร้างพื้นที่การเรียนรู้ ฝึกฝน และทดลอง สำหรับนักคิดและนักเขียนบทภาพยนตร์รุ่นใหม่ให้เอื้อต่อการพัฒนาสื่อภาพยนตร์สำหรับเด็กไทยในช่วงอายุ 3-12 ปี โดยจะได้รับการอบรมจากหอภาพยนตร์ตลอดเดือนกันยายน-ตุลาคม (16 ครั้ง) และพัฒนาบทตามกรอบเวลาที่กำหนด ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม


ทั้งนี้ บทภาพยนตร์ที่ได้รับคัดเลือก 3 เรื่อง จะได้รับการสนับสนุนในการผลิตภาพยนตร์สั้น เป็นเงิน เรื่องละ 300,000 บาท เพื่อนำมาจัดฉายให้กับนักเรียนในกิจกรรม “โรงหนังโรงเรียน”


รายละเอียดกิจกรรม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเปิดโอกาสและสร้างพื้นที่การเรียนรู้ ฝึกฝน และทดลอง สำหรับนักคิดและนักเขียนบทภาพยนตร์รุ่นใหม่ให้เอื้อต่อการพัฒนาสื่อภาพยนตร์สำหรับเด็กไทยในช่วงอายุ 3-12 ปี

2. เพื่อสร้างเสริมและสนับสนุนการจัดทำบทภาพยนตร์ ให้เป็นจุดเริ่มต้นของการผลิตสื่อภาพยนตร์สำหรับเด็กไทยเพิ่มขึ้น

3. เพื่อทดลองจัดทำบทภาพยนตร์สำหรับเด็กไทย ผ่านกระบวนการทำงานที่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพของนักคิดและเขียนบทภาพยนตร์รุ่นใหม่


รูปแบบการดำเนินโครงการ

1. เปิดรับสมัครผู้สนใจและมีศักยภาพ และคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ รวมจำนวนไม่เกิน 12 คน

2. จัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นชั้นเรียนเกี่ยวกับศิลปะการเล่าเรื่อง การสร้างสรรค์ความคิด และการจัดทำบทภาพยนตร์ โดยเน้นกลุ่มผู้ชมเป็นกลุ่มเด็กไทยวัย 3 -12 ปี

3. จัดกระบวนการฝึกฝนผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นช่องทางแสดงออกและแลกเปลี่ยนความคิด แล้วทำงานส่งตามขั้นตอนที่กำหนด หลังจากนั้นมีการตรวจงาน ทบทวน ให้ความเห็น ปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาต่อเนื่อง

4. ประเมินคุณภาพงานที่ส่งเป็นระยะ ไปจนถึงชิ้นงานที่เป็นบทร่างแรก เพื่อปรับแปลง พร้อมทดลองจัดหาช่องทางเพื่อผลิตเป็นสื่อภาพยนตร์สำหรับเด็กต่อไป

5. หอภาพยนตร์จะคัดเลือกบท 3 เรื่อง เพื่อสนับสนุนในการผลิตภาพยนตร์สั้น เป็นเงิน เรื่องละ 300,000 บาท  เพื่อนำมาจัดฉายให้กับนักเรียนในกิจกรรม “โรงหนังโรงเรียน”


คุณสมบัติผู้สมัคร

เป็นผู้มีคุณสมบัติ และมีความพร้อมต่อไปนี้ โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ

1. สนใจเรื่องราวและแนวคิดเกี่ยวกับเด็กๆ ในแง่มุมต่างๆ

2. มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานผลิตสื่อภาพยนตร์ในด้านใดด้านหนึ่งมาก่อน

3. อายุระหว่าง  22 -30 ปี มีความพร้อมด้านสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ ชอบการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยน

4. มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาไทยในระดับดี  โดยเฉพาะในการเขียน และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาต่อ

5. ไม่มีปัญหากับการใช้ทักษะต่างๆ ในการดูงาน การอ่าน และการเขียน ตามที่ได้รับมอบหมาย

6. มีประสบการณ์ในการดูงานภาพยนตร์ และการอ่านหนังสือ อย่างหลากหลายพอสมควร หรือ พร้อมทำงานหนัก ในการใช้เวลาดูและอ่าน ตามที่ผู้สอนนำทางให้

7. สามารถจัดเวลาในการเรียนรู้ ทบทวน และทำงานส่งได้ มีวินัย และอดทนทำงานภายใต้ความกดดันได้

8. มีอุปกรณ์พร้อมสำหรับการเรียนรู้ การสื่อสารออนไลน์ และการทำงานส่ง ได้แก่ โน้ตบุ๊กที่มีโปรแกรมพื้นฐาน และสัญญาณอินเตอร์เน็ตสำหรับการเชื่อมต่อต่าง ๆ 

9. ผู้สมัครจะต้องสามารถเข้าร่วมการอบรมจากหอภาพยนตร์ตลอดเดือนกันยายน-ตุลาคม เป็นระยะเวลา 2 เดือน  (16 ครั้ง)  กำหนดอบรมออนไลน์ ทุกวันจันทร์และอังคาร เวลา 13.30-17.30 น. เริ่มจันทร์ที่ 6 ก.ย. 64

10. ผู้สมัครจะต้องสามารถเข้ารับการติดตามและพัฒนาบทภาพยนตร์ตามกรอบเวลาที่กำหนด คือระหว่างเดือน ต.ค. – พ.ย. 2564  เพื่อสร้างชิ้นงานเป็นบทภาพยนตร์สั้นให้เสร็จสิ้นภายในปี 2564  


วิธีการสมัคร

1. ผู้สมัครจะต้องส่งข้อมูลในการสมัครครบถ้วน ทั้งข้อมูลในใบสมัครและการส่งงานเขียนดังข้อถัดไป

2. ผู้สมัครจะต้องส่งข้อเขียนความเรียงเกี่ยวกับ ‘เหตุการณ์ประทับใจในวัยประถม’ ของตัวผู้สมัครเอง แนบมาในใบสมัคร โดยเล่าถึงเหตุการณ์ที่เลือกมาเพียงเหตุการณ์เดียว ใช้รูปแบบงานเขียนเพื่อเล่าเรื่อง ไม่ต้องเป็นทางการหรือวิชาการ ใช้ภาษามาตรฐานสำหรับการสื่อสารทั่วไป เรื่องที่เขียนไม่ใช่เรื่องที่ต้องนำมาเขียนเป็นบท เป็นเพียงการเล่าประสบการณ์และความรู้สึกของผู้สมัครให้คณะกรรมการได้รับรู้ ทำความรู้จัก และดูความสามารถในการสื่อสารผ่านงานเขียน


(ความยาวไม่เกิน 1 หน้าขนาด A4 / ใช้ตัวอักษร Cordia  New ขนาดของชื่อเรื่อง = 24 point Bold

ขนาดของเนื้อ เรื่อง = 16 point Normal / ตั้งค่าหน้ากระดาษตามมาตรฐาน / บันทึกส่งเป็น 2 ไฟล์ คือ Word+ PDF / ระบุชื่อเล่นและชื่อจริงที่มุมขวาบน เช่น บิ๋ม กัญญาวัลย์)


<<สมัครเข้าร่วมกิจกรรม>>


หมตรับสมัครวันที่  20 สิงหาคม 2564 เวลา 23.59 น. 

*กิจกรรมนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
ข่าวสารที่น่าสนใจ

อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นผู้ปฏิบัติง...

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็น ผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ในตําแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ ตํ...

อ่านรายละเอียด

KinoFest 2023

25 ก.ย. 66  ข่าวสาร

เทศกาล KinoFest กลับมาแล้ว!เทศกาล KinoFest เป็นเทศกาลภาพยนตร์ประจำปีโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันเกอเธ่ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จัดขึ้นเพื่...

อ่านรายละเอียด

Hommage à Chris Marker

23 ธ.ค. 64 - 23 ธ.ค. 64  กิจกรรม

Hommage à Chris Marker โปรแกรมพิเศษในเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 25 ในวาระ 100 ปี คริส มาร์กเกอร์ คนทำหนังผู้บุกเบิกหนังแนว essay filmคริส มาร์กเกอร์...

อ่านรายละเอียด