ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 อัตรา

 หน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่ง

1. ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560

2. งานจัดซื้อจัดจ้าง

2.1 ขออนุมัติดำเนินการตามคำขอจัดซื้อจัดจ้างของส่วนงานต่างๆ

2.2  ดำเนินการติดต่อร้านค้า ต่อรองราคาตามระเบียบ (ตกลงราคา ฯลฯ )

3. การบริหารสัญญาจ้าง 

3.1 ทำสัญญา

3.2 ตรวจรับงาน ส่งมอบงาน การปรับตามสัญญา

3.3 การคืนหลักประกันสัญญา

3.4 ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการราคากลาง

3.5 การแก้ไขสัญญา การขยายระยะเวลา

4. การจัดทำร่างขอบเขตงาน

4.1 ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ คณะกรรมการร่างขอบเขตงาน

5. งานจัดการพัสดุ

5.1 จัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์และบัญชีรับจ่ายพัสดุ

5.2 เบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ให้แก่ส่วนงานต่างๆ

5.3
 เก็บข้อมูลการบำรุงรักษาซ่อมแซม

5.4 จำหน่ายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็น

5.5 ดำเนินการตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์ประจำปี

6. การรายงาน

6.1
 รายงานคุมยอดครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างคำนวณค่าเสื่อมราคาและมูลค่าสุทธิประจำปี

6.2 รายงานอื่น/ตอบข้อมูลให้แก่หน่วยงานผู้ตรวจสอบ และผู้บริหาร


คุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่ง

1. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีทุกสาขา 

2. มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานด้านพัสดุ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับพัสดุ

3. มีประสบการณ์การทำงานด้านจัดซื้อจัดจ้างและกระบวนงานพัสดุ ไม่น้อยกว่า 1 ปี

4.มีทักษะในการใช้เครื่องใช้สำนักงาน รวมทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ในการทำงานได้ดี โดยเฉพาะโปรแกรม MS Office  เน้น MS Word และ MS Excel เป็นพิเศษ

5. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียด รอบคอบ แม่นยำ

6. มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่นๆสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี พร้อมและเต็มใจให้ความช่วยเหลือ

7. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการปกติหรือในวันหยุดได้

8. หากมีความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็คทรอนิคส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

9. หากมีประสบการณ์ในการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารสัญญางบลงทุนและสิ่งก่อสร้าง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 ธันวาคม 2562 อ่านรายละเอียดได้ที่เอกสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม : คลิก
กรอกใบสมัครงาน

ข่าวสารที่น่าสนใจ

อ่านข่าวทั้งหมด

สนทนา 20 ปี ฟ้าทะลายโจร ที่ clubhouse

6 พ.ค. 64 - 6 พ.ค. 64  กิจกรรม

หอภาพยนตร์เปิดห้อง Clubhouse เชิญชวนทุกท่านมาร่วมพูดคุยกับ วิศิษฏ์ ศาสนเที่ยง ผู้กำกับภาพยนตร์คนสำคัญ ในวาระครบรอบ 20 ปี ฟ้าทะลายโจร หนังไทยที่เป็นตำน...

อ่านรายละเอียด

อบรมนักวิจารณ์ภาพยนตร์สำหรับเยาวชน ในรูปแบบออ...

5 พ.ค. 64  ข่าวสาร

หอภาพยนตร์ขอเชิญเยาวชนอายุระหว่าง 12-17 ปี ที่สนใจภาพยนตร์และการวิจารณ์ภาพยนตร์ มาร่วมเรียนรู้ศาสตร์แห่งการวิจารณ์ภาพยนตร์จากนักวิจารณ์ชั้นครู  ก...

อ่านรายละเอียด

ช่องทางการติดต่อหอภาพยนตร์ในช่วงการแพร่ระบาดข...

27 เม.ย. 64  ข่าวสาร

เนื่องด้วย หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้ประกาศนโยบายให้พนักงานปฏิบัติงานที่บ้านเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน...

อ่านรายละเอียด