ประกาศขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิคและเจ้าหน้าที่พัสดุ

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้


๑. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิค   จำนวน  ๑  อัตรา

๒. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ   จำนวน  ๑  อัตรา


๑. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคนิค  จำนวน ๑ อัตรา

    หน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่ง

   ๑. ควบคุมดูแล งานอาคารสถานที่

   ๑.๑ ติดตั้ง ตรวจตรา และบำรุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค ระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบปรับอากาศ อุปกรณ์โสตทัศน์และคอมพิวเตอร์ และเครื่องมือเครื่องจักรกลต่างๆ เพื่อให้พร้อมใช้งานและมีความปลอดภัย

   ๑.๒ ซ่อมแซมและแก้ไขปัญหา ดูแล ควบคุม งานจ้างติดตั้ง ซ่อมแซม และบำรุงรักษา ให้ถูกต้องตามคุณลักษณะเฉพาะและเป็นไปตามมาตรฐานงานช่างที่เกี่ยวข้อง

    ๑.๓ ควบคุมดูแล ด้านความปลอดภัย ความสะอาด การจราจร

๒. จัดทำรายงานตาม พระราชบัญญัติการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550)

๓. จัดทำรายงานตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 (รายงาน ทส.2)

     ๔. งานขออนุมัติ จัดซื้อจัดจ้าง

    ในส่วนรับผิดชอบของงานอาคารสถานที่

๕. การจัดทำร่างขอบเขตงาน

    ในส่วนรับผิดชอบของงานอาคารสถานที่

๖. ควบคุมงานจ้างเหมา

    ๖.๑ ในส่วนรับผิดชอบของงานอาคารสถานที่

    ๖.๒ เก็บข้อมูลการบำรุงรักษาซ่อมแซม

           ๗. การรายงาน ผลการปฏิบัติงาน 

               ๗.๑ จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน จัดการเอกสาร จัดทำรายงานข้อมูล สถิติที่เกี่ยวข้อง

๗.๒ จัดทำรายงาน ค่าสาธารณูปโภค


คุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่ง

๑. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ขึ้นไป สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า  วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีใบ กว.

๒. มีทักษะในการใช้เครื่องใช้สำนักงาน รวมทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ในการทำงานได้ดี โดยเฉพาะโปรแกรม MS Office  เน้น MS Word MS Excel และ auto Clad เป็นพิเศษ

๓. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียด รอบคอบ แม่นยำ

๔. มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่นๆสามารถทำงาน

ร่วมกับผู้อื่นได้ดี พร้อมและเต็มใจให้ความช่วยเหลือ

๕. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการปกติหรือในวันหยุดได้

๖. หากมีประสบการณ์ในการบริหารงานอาคาร จะได้รับการพิจารณา เป็นกรณีพิเศษ


๒. เจ้าหน้าที่พัสดุ  จำนวน ๑ อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่ง

๑. ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560

๒. งานจัดซื้อจัดจ้าง

๒.๑ ขออนุมัติดำเนินการตามคำขอจัดซื้อจัดจ้างของส่วนงานต่างๆ

๒.๒ ดำเนินการติดต่อร้านค้า ต่อรองราคาตามระเบียบ (ตกลงราคา ฯลฯ )

๓. การบริหารสัญญาจ้าง 

๓.๑ ทำสัญญา

๓.๒ ตรวจรับงาน ส่งมอบงาน การปรับตามสัญญา

๓.๓ การคืนหลักประกันสัญญา

๓.๔ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการราคากลาง

๓.๕ การแก้ไขสัญญา การขยายระยะเวลา

๔. การจัดทำร่างขอบเขตงาน

๔.๑ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ คณะกรรมการร่างขอบเขตงาน

 ๕. งานจัดการพัสดุ

๕.๑ จัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์และบัญชีรับจ่ายพัสดุ

๕.๒ เบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ให้แก่ส่วนงานต่างๆ

๕.๓ เก็บข้อมูลการบำรุงรักษาซ่อมแซม

๕.๔ จำหน่ายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็น

๕.๕ ดำเนินการตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์ประจำปี

 ๖. การรายงาน

 ๖.๑ รายงานคุมยอดครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างคำนวณค่าเสื่อมราคาและมูลค่าสุทธิประจำปี

 ๖.๒ รายงานอื่น/ตอบข้อมูลให้แก่หน่วยงานผู้ตรวจสอบ และผู้บริหาร


คุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่ง

๑. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีทุกสาขา 

๒. มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานด้านพัสดุ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับพัสดุ

๓. มีประสบการณ์การทำงานด้านจัดซื้อจัดจ้างและกระบวนงานพัสดุ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๔. มีทักษะในการใช้เครื่องใช้สำนักงาน รวมทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ในการทำงานได้ดี โดยเฉพาะโปรแกรม MS Office  เน้น MS Word และ MS Excel เป็นพิเศษ

๕. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียด รอบคอบ แม่นยำ

๖. มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่นๆสามารถทำงาน

ร่วมกับผู้อื่นได้ดี พร้อมและเต็มใจให้ความช่วยเหลือ

๗. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการปกติหรือในวันหยุดได้

๘. หากมีความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็คทรอนิคส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

๙. หากมีประสบการณ์ในการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารสัญญางบลงทุนและสิ่งก่อสร้าง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


การรับสมัคร

๑. หลักฐานประกอบการสมัคร 

         ๑.๑  ใบสมัครตามรูปแบบที่หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) กำหนด

         ๑.๒  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป

         ๑.๓  สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ ๑ ฉบับ

         ๑.๔  สำเนาแสดงคุณวุฒิทางการศึกษาและรายละเอียดผลการศึกษา (Transcript) อย่างละ 

               ๑ ฉบับ (ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากสถานศึกษาภายในวันที่ปิด 

               รับสมัคร)    

         ๑.๕  เอกสารรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย) 

         ๑.๖  ประวัติและผลงานในรูปแบบของแฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)

         ๑.๗  หนังสือรับรองการทำงานจากสถานที่ทำงานเดิม (ถ้ามี)

         ๑.๘  หลักฐานอื่นๆ เช่น สำเนาทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล (ถ้ามี)

๒. ระยะเวลาและสถานที่รับสมัคร

กรอกข้อมูลสมัครงานพร้อมเอกสารแนบได้ที่ https://www.fapot.or.th/main/about/job เท่านั้น


ทั้งนี้เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒๙  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๓

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะคัดเลือกเฉพาะผู้ที่หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการคัดเลือก 

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ศาลายา นครปฐม  โทร. ๐-๒๔๘๒-๒๐๑๓-๑๔ ต่อ ๑๐๑


เอกสารเพิ่มเติม : คลิก
กรอกใบสมัครงาน

ข่าวสารที่น่าสนใจ

อ่านข่าวทั้งหมด

Hommage à Chris Marker

23 ธ.ค. 64 - 23 ธ.ค. 64  กิจกรรม

Hommage à Chris Marker โปรแกรมพิเศษในเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 25 ในวาระ 100 ปี คริส มาร์กเกอร์ คนทำหนังผู้บุกเบิกหนังแนว essay filmคริส มาร์กเกอร์...

อ่านรายละเอียด

วันหนังบ้านครั้งที่ 13 (ฉบับออนไลน์)

16 ต.ค. 64 - 16 ต.ค. 64  กิจกรรม

พบกับความอบอุ่นประทับใจจากหนังบ้านในวันวานของหลากหลายครอบครัว ใน Home Movie Day Thailand 2021 หรือ วันหนังบ้าน (ฉบับออนไลน์) เสาร์ที่ 16 ตุลาคมนี้ เวล...

อ่านรายละเอียด

การแสดงโคมเชิดหนังในวันสรรพสาตร

17 ต.ค. 64 - 17 ต.ค. 64  กิจกรรม

ชมการแสดงโคมเชิดหนัง อุปกรณ์ก่อนภาพยนตร์กาลที่จะกลับมาฉายแสงอีกครั้งในวันสรรพสาตร เนื่องในวันครบรอบวันประสูติของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทอง...

อ่านรายละเอียด