ประกาศ งดให้บริการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2

ประกาศหอภาพยนตร์


เรื่อง งดให้บริการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19)  ฉบับที่ 2


ตามที่นายกรัฐมนตรีได้ออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร

และออกข้อก าหนดตามมาตรา ตามพระราชก าหนตการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ..  2548  ฉบับที่ 1 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีผลเริ่มใช้เมื่อวันที่  26  มีนาคม ..  2563  นั้น

 

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  อาศัยอำนาจตามความใน

ข้อ 5  ของระเบียบหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้บริการของหอภาพยนตร์ ..  2556  หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)  ของดให้บริการแก่สาธารณชนตั้งแต่วันนี้ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงต่อไป

เอกสารเพิ่มเติม : คลิก

ข่าวสารที่น่าสนใจ

อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศ รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักจัดกิจกรรมภาพยน...

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)ตำแหน่ง นักจัดกิจกรรมภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง (นักจัดรายการภาพยนตร์-Film EventO...

อ่านรายละเอียด

ประกาศ รับสมัครงาน ตำแหน่ง ช่างฉายภาพยนตร์ จำ...

                 ประกาศหอภาพยนตร์(องค์การมหาชน)     เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป...

อ่านรายละเอียด

ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิค...

    ประกาศหอภาพยนตร์(องค์การมหาชน)     เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ (...

อ่านรายละเอียด