THE FINALIST: รางวัลช้างเผือก (STUDENT FILM COMPETITION)

รายชื่อและโปรแกรมฉายภาพยนตร์สั้นเข้ารอบสุดท้ายรางวัลช้างเผือก (ระดับนักศึกษา)   ในเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 24 


รางวัลช้างเผือก 1 The White Elephant Award 1 (Student Film Competition)  (108 min)

รอบฉาย Screening : เสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 Sat 19 Dec 2020, 14.30

สำรองที่นั่ง Booking Ticket The Most Shiny Day of the Sunset / 2020 / 25:41 min / ธิรดา ธรรมนิตยกุล (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร) [E]

DID / 2020 / 29:59 min / เนรัญชรา เลิศประเสริฐ, กวิน ศุขสถาน (วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) [E]

Fatherland / 2020 / 25:27 min / ปัญญา ชู (คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ)

อันชอบธรรม (Deleted) / 2019 / 27:35 min / วรรณวิไล อินศรีทอง (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) [E]


รางวัลช้างเผือก 2 The White Elephant Award 2 (Student Film Competition)  (101 min)

รอบฉาย Screening : เสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 Sat 19 Dec 2020, 19.30

สำรองที่นั่ง Booking TicketSummer’s Forbidden Colours / 2020 / 29:34 min / พีม เศรษฐบุตร (คณะนิเทศศาสตร์  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล) [E]

Happy Guava / 2020 / 17:09 min / ปัณฑ์ชนิต จันทรวงศ์ (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)

Hia/tus  / 2020 / 32:07 min / พีรพัฒน์ รักงาม (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร)  [E]

What are We Wedding for  / 2020 / 22:23 min /อภิญญ์ณัฐ ชั้นบุญใส (คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)


รางวัลช้างเผือก 3 The White Elephant Award 3 (Student Film Competition)  (105 min)

รอบฉาย Screening:  ศุกร์ที่ 25  ธันวาคม 2563 Fri 25 Dec 2020 , 18.00

สำรองที่นั่ง Booking Ticket 

 


กำแพงล่องหน / 2020 / 29:57 min / รสิตา อุดมศิลป์ (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาศิลปากร ) [E]

ปฏิกุน (Pa-ti-koon) / 2020 / 13:55 min / ภูวดล เนาว์โสภา (วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต) [E]

Tortun: A Poetry of a Girl Who Fell to Earth / 2019 / 31:11 min / บูเก้ นภัสสร (School of Visual Arts ) [E]

นักรบนิรนาม (Shadow War) / 2020 / 30:00 min / เอกบรุษ โสภณ (วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) [E]


รางวัลช้างเผือก 4 The White Elephant Award 4 (Student Film Competition)  (108 min)

รอบฉาย Screening :  เสาร์ที่ 26  ธันวาคม 2563 Sat 26 Dec 2020, 19.30

สำรองที่นั่ง Booking Ticketสุสานใต้ดิน (Underground Cemetery) / 2020 / 29:09 min / วิศรุต ศรีพุธสมบูรณ์ (คณะเทคโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร) [E]

เขาไม่เคยเป็นเธอ (He Was Never a She) / 2020 / 29:54 min / ณัฐกิตติ์ สุรทิณฑ์ (คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 

Tis Time I Should Fly / 2020 / 19:50 min / ภูรินทร์ ตรีธรรมพินิจ (School of Visual Arts)  [E]

After a Long Walk, He Stands Still / 2020 / 30:00 min / กันตาภัทร พุทธสุวรรณ (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยศิลปากร) [E]


รางวัลช้างเผือก 5 The White Elephant Award 5 (Student Film Competition)  (105 min)

รอบฉาย Screening :  อาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2563 Sun 27 Dec 2020, 14.30

สำรองที่นั่ง Booking Ticketดาววิกาล (Daovikarn) / 2019 / 29:48 min / เหมือนดาว กมลธรรม (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร) [E]

No Land / 2020 / 15:15 min / แพรวา โชคสถาพร (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) [N]

Drive Safe / 2019 / 30:00 min / บรรณวัชร ริยาพันธ์  (คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต)

กระสุนพิมเสน (The Incense Bullet) / 2019 / 30:00 min / ปฏิคม ลาภาพันธุ์ (คณะสถาปัตยกรรมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) [E]


ข้อมูลภาพยนตร์ Film Information


รางวัลช้างเผือก 1 The White Elephant Award 1 (Student Film Competition)


The Most Shiny Day of the Sunset

Director / Script / Editor :  ธิรดา ธรรมนิตยกุล Tiradar Thramanitayakul คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

Producer : พรชนก เรืองรุ่ง Pornchanok Ruangrung

Cinematographer : อิทธิพงษ์ กลิ่นชาติ Ittipong Klinchart

Art Director : พิมพ์ชนก มากนุ่ม, อมรศิริ ยมะคุปต์ Pimchanok Maknum, Amonsiri Yamakupt

Sound : พีรพัฒน์ เพชรโต, ศุภกฤต สุนทรชาติ, ศีลวัฒน์ ศรีสุวรรณ, ธนาธิษณ์  สมิทธิชัยนนท์  Peerapat Phetto, Supakrit Soontholchart, Sillawat Srisuwan, Tanatis Smithtichainon

Cast : ชนิสรา กิตติวิเศษ, รัชชานนท์ อึ้งศิริสวัสดิ์ Chanisara Kittivises, Ratchanon Aungsirisawat


 


Synopsis : หญิงสาวที่ได้มีช่วงเวลาและความทรงจําที่ดี เพราะได้เจอกับใครคนหนึ่ง

A young lady had an unforgettable moment when she met someone.


DID

Director : เนรัญชรา เลิศประเสริฐ, กวิน ศุขสถาน Naerunchara Lertprasert, Kawin Suksathan วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

Producer : ศิรภัสสร ศรีประเสริฐ Sirapatsorn Sriprasert

Script : เนรัญชรา เลิศประเสริฐ Naerunchara Lertprasert

Cinematographer / Editor :  กวิน ศุขสถาน Kawin Suksathan

Art Director :  วีระพล ฉันทนาสกุล Weerapon Chantanasakul

Sound / Music : สุพัฒน์ กิจถาวรรัตน์ Supat Kittawornrat

Cast : เนรัญชรา เลิศประเสริฐ, พิรัลพัชร ลีลาเทพินทร์, วรินทร์พร อำมาตย์โสภน Naerunchara Lertprasert, Phirunphat Leelarthapin, Varinpohn Ammardsopon


 


Synopsis : ฟ้า ตื่นมาพร้อมรอยแผลช้ำเต็มตัว โดยที่เธอจำเหตุการณ์ที่มาของแผลเหล่านั้นไม่ได้ จึงปรึกษากับเพื่อนร่วมห้องของเธอ น้ำและเทียน ทั้งสามคนจึงผลัดกันเล่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อตามหาช่วงเวลาที่หายไป

Fah woke up with bruises on her body, although she didn't remember what had happened the night before. She asked her roomates who took turn recounting the lost moment. 


Fatherland

Director / Editor : ปัญญา ชู Panya Zhu คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Producer : ปัญญา ชู, อาคิรา เดชารัตน์, ยศพร จันทเจริญพงศ์ Panya Zhu, Akira Decharat, Yotsaporn Chantacharoenpong

Script : ลิ่งยี๋ เหลียง, ปัญญา ชู Lingyi Liang, Panya Zhu

Cinematographer : พสิษฐ์ ตันเดชานุรัตน์ Pasit Tandaechanurat

Art Director : วชร กัณหา Wachara Kanha

Sound : ปราโมทย์ เรียงแหลม Pramote Rianglaem

Music : ชัพวิชญ์ เต็มนิธิกุล Chapavich Temnitikul

Cast : กนกพล ปิ่นนราทิพย์, อัญชลี ผาติวิวัฒน์, ศิริชัย พงศ์ศิริถาวร Kanokpol Pinnaratip, Anchalee Phatiwiwat, Sirichai Pongsiritaworn


 


Synopsis : เรื่องราวของครอบครัวไทย-จีนที่เช่าอยู่ในตึกแถวเก่า ๆ เฟย อยู่กับ นก แม่ของเขาและอากงที่ป่วย ส่วนพ่อหายตัวไปในปี 2553 นกยังคงเชื่อว่าสามีจะกลับมา ในขณะที่เฟยพยายามใช้ชีวิตภายใต้แรงกดดันที่มองไม่เห็น

Fei lives with his mother Nok, and his housebound grandfather.  Fei’s father went missing in 2010, although his mother is still looking forward to his return. At the same time, Fei is struggling against the invisible forces.


อันชอบธรรม

Deleted

Director / Cast : วรรณวิไล อินศรีทอง Wanwilai Insrithong  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Producer : ผศ.ดร.เขมพัทธ์ พัชรวิชญ์ Khemmapat Patcharawit

Script : วรรณวิไล อินศรีทอง , ธนกฤต วงเวียน , สกุนา วิทิตสกุลธร Wanwilai Insrithong , Thanakrit Wongwian, Sakuna Wititsakultorn

Cinematographer : ภูริณัฐ วิชชุประภาพร , ปวริศา ตาดี Purinut Witchuprapaporn , Pavarisa Tadee

Editor / Music : ธนกฤต วงเวียน Thanakrit Wongwian

Art Director : สกุนา วิทิตสกุลธร Sakuna Wititsakultorn

Sound :  พีรวุฒิ จินตวิโรจน์ Perawut Chintavirochana


 


Synopsis : พริม พนักงานธนาคารวัย 25 ปี ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง แต่กลับไม่สามารถลงคะแนนได้ เพราะชื่อของเธอถูกระบุว่าได้ใช้สิทธิไปแล้ว เธอพยายามทวงสิทธิและหาความจริงโดยไม่รู้ตัวว่าตนกำลังเข้าไปพัวพันกับผู้มีอำนาจ

Prim, a 25-year-old bank employee couldn't vote in the election because, according to the official, the system said she had done it. Prim had to find out who had assumed her identiy to reclaim her right to vote. รางวัลช้างเผือก 2 The White Elephant Award 2 (Student Film Competition)


Summer's Forbidden Colours

Director / Producer / Script / Editor : พีม เศรษฐบุตร Peem Sethaputra คณะนิเทศศาสตร์  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล  

Cinematographer : เพีย คีเฟอร์ Pia Kiefer

Music : วริศ สุคนธปฏิภาค Waris Sukontapatipark

Cast : พิทยุตม์ ออสุวรรณ, กษิดิศ ฉัตรชัยพลรัตน์ Pitthayut Orsuwan, Kasidit Chatchaipholrat


 


Synopsis : ทายหนุ่มวัย 23 ปี ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเล็ก ๆ ของประเทศไทย เขาอยากจะใส่เสื้อผ้าผู้หญิงแต่กลับอยู่ในสภาวะลำบากเพราะเขาต้องเลือกระหว่างสิ่งที่ตัวเองอยากจะเป็นหรือปิดกั้นมันในสังคมที่ยังไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้

Tyre, a 23-year-old college graduate, discovers the heady beauty of awakening desire in women’s clothing but he is stuck in a dilemma. 


Happy Guava

Director / Producer / Script / Editor : ปัณฑ์ชนิต จันทรวงศ์ Punchanit Jantarawong คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Cinematographer : กรณัฐ วิบูลย์ปิ่น Korranut Wiboonpin

Sound :  ณัฐวรรธน์ โชติวิจักขณ์ Nattawat Chotewijak


 


Synopsis : หลี เพิ่งกลับมาที่บ้านแล้วพบว่าเธอต้องอาศัยอยู่กับแม่บ้านพม่าตามลำพัง

Lhi just returned home simply to find out that she has to stay home alone with a Burmese maid.


Hia/tus 

Director / Script : พีรพัฒน์ รักงาม Perapat Rukngam คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

Producer :  อชิรญา กงมนต์ Achiraya Kongmon

Cinematographer : นราธิป เพียรวิรัตนชัย Naratip Pheanvirattanachai

Editor : นิศารัตน์ มีโชค Nisarat Meechok

Art Director : สุขพรรณสิณี สมเพ็ญกุล, สรินยา พิมพ์กิ,อิสริยา เเสงกระจ่าง Sukphansinee Sompenkul, Sarinya Pimki, Itsariya Sangkrajang

Sound :  พงศ์ระพี จิตตรง,พีรดนย์ อติโรจน์,เสฏฐวุฒิ เมืองแก้ว Phongraphee Jittrong, Peeradol Atirot, Sethawut Mueangkaeo

Cast : สิรภพ เดชสุวรรณ, พีรพงษ์  แซ่โค้ว, ภูธน ขันธพัฒน์ Siraphob Dejsuwan, Perapong Saekow, Phuthana Khanthapat


 


Synopsis : โยต้องมาตกอยู่ในสถานะพี่เลี้ยงลูกชายของเพื่อนสนิท ที่หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยหลังจากการส่งยาครั้งล่าสุด 

‘Yo’ has to babysit his best friend’s son after the drug dealer father has vanished without trace. 


What are We Wedding for

Director / Script : อภิญญ์ณัฐ ชั้นบุญใส Apinnat Chanbunsai คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Producer : ธนาวัฒน์ รุ่งเจริญ Thanawad Rungjarean

Cinematographer : สรรชัย ชัชรินทร์กุล Sanchai Chutcharingul

Editor :  ฉัตรพล บัววรรณ์ Chatpol Buawan


 


Synopsis : เหมย มาร่วมงานแต่งงานของ หมวย ผู้เป็นพี่สาว ในงานแต่งสุดแสนสำคัญของพ่อกับแม่วันนี้ ตอนจะปล่อยขันหมากตามฤกษ์งามยามดี  เมฆฝนก็ตั้งเค้ามาพร้อมกับเสียงฟ้าร้อง เป็นเหตุให้แม่ต้องวานเหมยไปปักตะไคร้

On her sister's wedding day Mei is told to stick an upside-down stem of lemongrass into the ground, hoping she would prevent the approaching rain.  รางวัลช้างเผือก 3 The White Elephant Award 3 (Student Film Competition)


กำแพงล่องหน 

Director / Script : รสิตา อุดมศิลป์ Rasita Udomsilp คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาศิลปากร 

Producer : อชิรญา กงมนต์ Achiraya Kongmon

Cinematographer : อิทธิพงษ์ กลิ่นชาติ Ittipong Klinchart

Editor : แทนทะเล ทิพย์แสง Tantalae Thipsang

Art Director : อมรศิริ ยมะคุปต์ Amornsiri Yamakupt

Sound : แทนชนก มุสิกธรรม Tanchanok Musikatham

Music : ภูษนิศา ดีบุกคำ Pusanisa Deebukkom

Cast : ณัชชา เอี่ยมอธิคม, ปิณฑิรา สิงหเสม, ปุณณวิช ชื้นบำรุง Nutcha Iamatikhom, Pintira Singhaseam, Poonnavich Chuenbumrong


 


Synopsis : อิง ลูกสาวคนกลางที่ต้องแบกรับความคาดหวังและแรงกดดันจากแม่ การจากไปของพี่ชายคนโตทำให้เธอต้องรับภาระหนักขึ้น จนเป็นสาเหตุให้ความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับเธอแปรเปลี่ยนไปจนยากที่จะกลับเป็นเหมือนเดิม

Ing, a middle child who has to live up to her mom's expectation. After the eldest brother died, she has to bear even more emotional burdens, which exacerbate the conflict between the daughter and the mom.


ปฏิกุน

Pa-ti-koon

Director / Script : ภูวดล เนาว์โสภา Puwadon Naosopa วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

Producer : อัณณพ เบคตัน Annop Beckton

Cinematographer : ประชารักษ์ วงษ์ศรีแก้ว Pracharak Wongsrikaew

Editor : รัชชานนท์ อึ้งศิริสวัสดิ์ Ratchanon Aungsirisawat

Art Director : ปัชฌิมา มอญขาม Patchima Monkham

Sound : ฐาปนพงศ์ เสนศิริวงษ์ Thapanapong Sensiriwong

Cast : เฉียบชัย ชัชวาลวิทย์ Cheabchai Chatchawalwit


 


Synopsis : เรื่องราวของ เอก หนุ่มลูกจ้างเขียงหมูที่กำลังจะเจ๊ง เขาไม่รู้ว่าเขาสามารถแก้ไขอะไรได้บ้าง จึงได้แต่ภาวนาให้โลกนี้มีของวิเศษ เพื่อที่เขาอยากจะย้อนเวลากลับไปได้

Ake works for a Butcher's that is facing a downturn. He doesn't know what to do to make things better. He can only hope for a miracle. 


Tortun: A Poetry of a Girl Who Fell to Earth

Director / Script / Editor : บูเก้ นภัสสร Bouquet Napussorn School of Visual Arts 

Producer : ธัญวรัตน์ พุมรัตนสัจจา Thanvarath Pomrathtanasathja

Cinematographer : ภูรินทร์ ตรีธรรมพินิจ Bhurin Treetampinich

Art Director : ฐานิสสร ท้าวพยุง Thanissorn Taopayung

Sound : พุทธชาติ หงสกุล, นพดล สุขเกษม Puttachat Hongsakul, Noppadol Sukkasem

Cast : ณ ตะวัน ต่อเจริญวศิน Natavan Tocharoenvasin


 


Synopsis : จากบทกวีที่มาจากความเปลี่ยวเหงาสู่ภาพยนต์อัตถิภาวนิยมที่ไม่เหมือนใคร ท่อตัน ผู้หญิงที่ใช้ชีวิตคนเดียวในเมืองใหญ่มีความเชื่อว่าตัวเธอกำลังถูกเยี่ยมเยือนและได้รับการดูแลจากอาม่าที่เสียไปตั้งนานแล้ว

A young woman, living in the postmodern scenery of the crowded and busy city of Bangkok, is convinced that she is being haunted and taken care of by the ghost of her late grandmother.


นักรบนิรนาม

Shadow War

Director / Script : เอกบรุษ โสภณ Akeburud Sophon วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Producer : พรชนก จุลจำเริญทรัพย์ Pornchanok Junjumroensub

Cinematographer : จิตรตานันท์ ปานแก้ว Chittanan Pankaeo

Editor :  ภัทรนันท์ สุขบุตร Pattaranan Sukbutr

Art Director : วีรวัฒน์ แสงทองส่งสกุล Weerawat Saengthongsongsakul

Sound : ธเนศ เรนทร Thanet Rainthorn

Music : เอกภพ นนทภา Ekkapob nonthapa

Cast : อนุภาษ เหลืองสดใส Anupart Luangsodsai


 


Synopsis : ในปี พ.ศ. 2514 เกิดสงครามเพื่อที่จะขยายอาณาเขตของลัทธิคอมมิวนิสต์ ทหารไทยจำนวนหนึ่งรับหน้าที่เข้าไปร่วมรบในประเทศลาวอย่างลับ ๆ การเสียสละและการสูญเสียที่ไม่เคยได้ถูกพูดถึงจะมาเล่าในภาพยนตร์เรื่องนี้

In 1971, a war broke out as Communism wanted to expand its territory. At time Thai soldiers were secretly commissioned to fight in Laos. Their sacrifice and loss that has never been mentioned will be told in this film.รางวัลช้างเผือก 4 The White Elephant Award 4 (Student Film Competition)


สุสานใต้ดิน 

Underground Cemetery

Director / Script : วิศรุต ศรีพุธสมบูรณ์ Wisarut Sriputsomboon คณะเทคโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

Producer : ศุภามาส บุญนิล Supamart Boonnil

Cinematographer : ทรงสิทธิ์ กสิฤกษ์ Songsit Kasiroek

Editor : ธีรวัชร์ ใหญ่ลำยอง Teerawat Yailumyong

Art Director : นัจนันท์ ใจมา Natjanan Jaima

Sound : แทนชนก มุสิกธรรม Tanchanok Musikatham

Music : ธีรภาส ว่องไพศาลกิจ Theerapat Wongpaisarnkit


 


Synopsis : หลังมีข่าวความคืบหน้าคดีการฆาตกรรมนักสิทธิ ทองอยู่คือหนึ่งในผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนั้น เขาเริ่มกังวลว่าตัวเขากำลังได้รับผลกรรมจากเหตุการณ์ดังกล่าว เขาจึงพยายามหาวิธีที่จะแก้กรรมทั้งหมดที่เขาได้ก่อไว้

After a fruitful attempt to solve the mysterious death of a human right activist, Thongyoo, who is involved in the murder, started to worry about the payback. He's trying to reverse bad Karma. 


เขาไม่เคยเป็นเธอ

He Was Never a She

Director / Script : ณัฐกิตติ์ สุรทิณฑ์ Natthakit Suratin คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

Producer : ชลณิชา ทะภูมินทร์ Chonnicha Taphumin

Cinematographer : ปาณิศา เขื่อนเพชร Panisa Khueanphet

Editor : สุชัญญา แก้วสีนวล Suchanya Kaewsinual

Art Director : ณัฐี วัฒนกูล, มนธิการ์ คำออน Nattee Wattanakul, Montika Kham-On

Sound :  กาญจน์ สินธุสุวรรณ Kaan Sintusuwan

Music : ก่อเกียรติ ชาติประเสริฐ Korkiat Chartprasert


 


Synopsis : นน ผู้ชายที่ต้องมาเล่นละครเวทีเป็นคู่รักกับพิ้งค์ ผู้หญิงที่เคยชอบตอนเด็ก ระหว่างการซ้อมละคร ความรู้สึกชอบพิ้งค์ก็กลับมาอีกครั้ง แต่พิ้งค์ได้มองนนเป็นตุ๊ดเพื่อนสาวไปแล้ว

In a stage performance Non has to play a lover of Ming, his childhood crush. This rekindles his feelings for her, although she only sees him as a gay friend. 


Tis Time I Should Fly 

Director / Script / Editor : ภูรินทร์ ตรีธรรมพินิจ Bhurin Treetampinich School of Visual Arts

Producer : ฉัตรชัย ตรีธรรมพินิจ Chatchai Treetampinich

Cinematographer : ซีคาน ทู, เจสัน เวน Zhican Tu, Jason Wen

Art Director : ธนิสร เท้าพยุง Thanisorn Taopayung

Sound : พอล ไค Paul Cai

Music : ดาณุเชต วิสัยจร Danuchate Wisaijorn

Cast : Krittapas Tanjaroen, Pintira Singhasee, Nathapong Paiboonthankiat


 


Synopsis :  เมื่อแม่ต้องส่งพีทเข้าโรงเรียนประจำเป็นครั้งแรก จะทำให้ความรักครั้งนี้ถูกพิสูจน์ด้วยการจากลา และเป็นก้าวใหญ่แห่งการเติบโตของเด็กชาย

Love between mom and son is tested by separation.


After a Long Walk, He Stands Still 

Director / Script : กันตาภัทร พุทธสุวรรณ Kantapat Putthasuwan คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยศิลปากร

Producer : อชิรญา กงมนต์ Achiraya Kongmon

Cinematographer : ทรงสิทธิ์ กสิฤกษ์ Songsit Kasiroek 

Editor : พีรดล อติโรจน์ Peeradon Atirot

Art Director : เหมือนดาว กมลธรรม Muendaw Kamontum

Sound : สุพัฒน์ กิจถาวรรัตน์ Supat Kittawornrat

Cast : ภควัต แจ้งสุวรรณ์, ธีรสิทธิ กลั่นเกษร, นิชาภา พรชัยเมธีกุล, นภสินธุ์ สามแก้วแจ่ม 

Pakavat Jangsuwan, Teerasit Klangaysorn, Nichapa Phornchaimeteekul, Napasin Samkaewcham 


 


Synopsis : ธง พบว่า ต้อม เพื่อนสนิทคนเดียวของเขากำลังหนีทหาร ธงจำใจต้องสารภาพกับครูฝึกว่าต้อมหนีไป เพื่อให้ครูฝึกหยุดทำโทษเพื่อนทหารคนอื่น  แต่ต้อมดันถูกพากลับมาที่ค่ายในคืนนั้น ทำให้ธงต้องหาวิธีเอาตัวรอดให้ได้

Thong found out that his only friend Tom sneaked out of the military camp. Reluctantly Thong informed the commander of Tom's running away to save his fellow soilders from being punished. Tom was brought back to the barracks that night and Thong needed to get away with it. รางวัลช้างเผือก 5 The White Elephant Award 5 (Student Film Competition)


ดาววิกาล

Daovikarn

Director / Script : เหมือนดาว กมลธรรม Muendaw Kamontum คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

Producer : แพรพลอย พบแพ Praeploy Pobpae

Cinematographer : กันตาภัทร พุทธสุวรรณ  Kantapat Putthasuwan

Editor : เนติพงษ์ อันชื่น Natiphong Unchuen

Art Director : อชิรญา กงมนต์, พิมพ์ชนก มากนุ่ม, ชญาศา ถนอมชาติ, อิสริยา แสงกระจ่าง Achiraya Kongmon, Pimchanok Maknoom, Chayasa Thanomchat, Itsariya Sangkrajang

Sound : พีรดนย์ อติโรจน์, ศุภกฤต มูลคา, ชัยภัทร เอี่ยมรักษา, ธนทัต อิศระภิญโญ Peeradon Atirot, Supakrit Mulka, Chaipat Eamraksa, Tanatat Issarapinyo

Cast :  บุญเรือง อันสมศรี, จิตนา หมื่นวงษา Boonrueng Unsomsri, Jittana Muenwongsa


 


Synopsis : โรส สาวคาราโอเกะวัยกลางคนตัดสินใจออกจากงานเพื่อไปอยู่กับจิน ชายลูกจ้างสวนผลไม้เพราะเธอคิดว่าจินจะสามารถดูแลและทำให้เธอมีชีวิตที่สุขสบายขึ้นอย่างที่ต้องการได้ แต่มันกลับไม่เป็นอย่างที่เธอหวังไว้  

Rose, a karaoke bar girl, decided to quit her job and started a new life with Jin, a plantation worker. Rose envisaged a better life with Jin but things turned out otherwise. 


No Land

Director / Producer / Script / Editor / Art Director :  แพรวา โชคสถาพร Praewa Choksathaporn คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

Cinematographer : ส่องดาว เกรียงโกมล, คมทอง รุ่งสว่าง Songdao  Kriengkomol, Khomthong Rungsawang

Sound : กันต์ชนิต เลียงอุดม Kunchanit Liengudom

Music : สิริวัชร ขนอม Siriwatchara Khanom

Cast : ประภามณฑล เอี่ยมจันทร์, ชัยยันต์ โชคสถาพร, พิญานันท์ สุขเจริญ Prapamonton Eiamchan, Chaiyan Choksathaporn , Piyanan Sukcharoen


 


Synopsis : ความสัมพันธ์ครอบครัว ที่เมื่อนานไปแล้วต่างคนต่างมีพื้นของตัวเอง และแยกย้ายไปในที่ต่างๆ ทำให้เกิดความเหินห่างกันและกันในแต่ละพื้นที่ที่ตัวเองอยู่

 As time passes each family member finds their own space and disperses into various places causing estrangement within the family.


Drive Safe

Director / Producer / Script / Editor : บรรณวัชร ริยาพันธ์ Bannawat Riyaphan คณะ นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

Cinematographer : แดนชัย สุวรรณี Daenchai Suwannee

Art Director : ญาณี ธิวัฒน์ธนากร Yanee Tiwatthanakorn

Sound :  พันธวัช สร้อยทอง Pantawat Soithong

Cast :  ไอรีน อินสด, จิดา ชุมวรฐายี, เลออนฮาร์ด สิงห์หัทย์ ลีทเกนฮอสท์, พิมพ์อิษฎา จงเกษมกิจ, ภานุสรณ์ อินบางยาง Irene Insot, Jida Chumvorathayee, Leonhard Singhat Lutgenhorst, Pimisada Chongkasemkij, Panosorn Inbangyang


 


Synopsis : ในอาทิตย์สุดท้ายของการเรียนมัธยมของจูน นักเรียนทุกคนต่างพากันสอบติด จูนที่ยังหาคำตอบให้ตัวเองไม่ได้ เธอรู้สึกโดนกดดันจากแม่และคนรอบข้าง จึงประกาศตัวว่าจะไม่สอบเข้าเรียนมหาวิทยาลัยรัฐบาลอย่างแน่นอน!

In June's last week as a high school student, while her classmates got accpted by universities, June was still confused. Being pressured by her mother and people around she declared her ban on the public university. 


กระสุนพิมเสน

The Incense Bullet

Director / Script / Editor : ปฏิคม ลาภาพันธุ์ patikhom laphaphan คณะสถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

Producer : สุกานดา เปี่ยนขุนทศ sukanda painkhuntot

Cinematographer : ปุญญพัฒน์ ภู่ตระกูล Punyapat Phootrakoon

Art Director : กิจจา ศรีทัศนีย์ kitja sritassanee

Sound : ธนัท ศรีน้อย thanut srinoi

Cast : ภูมิภัทร ถาวรศิริ bhumibhat thavornsiri


 


Synopsis : เอ็ม ชายหนุ่มที่ต้องการรักษาอาการลมชักของเเม่ โดยพึ่งไสยศาสตร์ร่างทรง

Em wants to treat his mother's epilepsy. In doing so he relies on black magics and a medium. 


ข่าวสารที่น่าสนใจ

อ่านข่าวทั้งหมด

Hommage à Chris Marker

23 ธ.ค. 64 - 23 ธ.ค. 64  กิจกรรม

Hommage à Chris Marker โปรแกรมพิเศษในเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 25 ในวาระ 100 ปี คริส มาร์กเกอร์ คนทำหนังผู้บุกเบิกหนังแนว essay filmคริส มาร์กเกอร์...

อ่านรายละเอียด

วันหนังบ้านครั้งที่ 13 (ฉบับออนไลน์)

16 ต.ค. 64 - 16 ต.ค. 64  กิจกรรม

พบกับความอบอุ่นประทับใจจากหนังบ้านในวันวานของหลากหลายครอบครัว ใน Home Movie Day Thailand 2021 หรือ วันหนังบ้าน (ฉบับออนไลน์) เสาร์ที่ 16 ตุลาคมนี้ เวล...

อ่านรายละเอียด

การแสดงโคมเชิดหนังในวันสรรพสาตร

17 ต.ค. 64 - 17 ต.ค. 64  กิจกรรม

ชมการแสดงโคมเชิดหนัง อุปกรณ์ก่อนภาพยนตร์กาลที่จะกลับมาฉายแสงอีกครั้งในวันสรรพสาตร เนื่องในวันครบรอบวันประสูติของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทอง...

อ่านรายละเอียด