มาตรการการให้บริการของหอภาพยนตร์

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้กำหนดมาตรการสำหรับป้องกันการแพร่ระบาดจากไวรัสโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทุกท่าน ดังนี้   


มาตรการการให้บริการของหอภาพยนตร์

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้มาใช้บริการ

1. ต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิ ณ จุดคัดกรองก่อนเข้าพื้นที่หอภาพยนตร์

2. ลงทะเบียน “ไทยชนะ” และรับบัตร ณ ศูนย์บริการ

3. สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา เมื่ออยู่ในพื้นที่

4. ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอ

5. ผู้ใช้บริการที่ไม่ได้มาด้วยกัน โปรดรักษาระยะห่างระหว่างกัน

6. งดรับประทานอาหารและเครื่องดื่มในโรงภาพยนตร์ ห้องสมุด และระหว่างชมนิทรรศการ 

สำหรับผู้ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว หอภาพยนตร์ขอสงวนสิทธิ์งดให้บริการเข้าชมนิทรรศการและโรงภาพยนตร์ ซึ่งเป็นพื้นที่ปิด


มาตรการของหอภาพยนตร์

1. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีผลตรวจ ATK เป็นลบ และผ่านการตรวจสม่ำเสมอ

2. เคร่งครัดในการตรวจวัดอุณหภูมิ อนุญาตเฉพาะผู้มีอุณหภูมิไม่เกิน 37.5 ํc เข้าพื้นที่

3. จำกัดจำนวนผู้เข้าชม ไม่เกิน 50% ของที่นั่งในโรงภาพยนตร์  และไม่เกิน 70% ของพื้นที่นิทรรศการและห้องสมุด

4. จัดเตรียมแอลกอฮอล์ล้างมือในพื้นที่ให้บริการอย่างเพียงพอ

5. ทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ ห้องน้ำ ลิฟต์โดยสาร และพื้นผิวสัมผัส ในพื้นที่ให้บริการอย่างสม่ำเสมอ 

6. เจ้าหน้าที่สวมหน้ากากอนามัย ระหว่างการให้บริการ

7. จัดที่นั่งและจุดรอคิวเข้าชม โดยมีระยะห่างกันไม่ต่ำกว่า 1 เมตร

8. ให้บริการจ่ายเงินในรูปแบบ QR Payment เพื่อลดความเสี่ยงจากการสัมผัส

9. จัดเตรียมถังขยะสำหรับแยกขยะติดเชื้อ (เช่น หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง) ในพื้นที่บริการข่าวสารที่น่าสนใจ

อ่านข่าวทั้งหมด

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานซ่อม...

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานซ่อมสงวนรักษาฟิลม์ภาพยนตร์

อ่านรายละเอียด

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ตำแห...

ประกาศหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ต่ำแหน่ง พนักงานซ่อมสงวนรักษาฟิลม์ภาพยนตร์

อ่านรายละเอียด

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ตำแห...

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักจัดกิจกรรมภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง

อ่านรายละเอียด