พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2566

หอภาพยตร์ ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2566 หลังจากได้ผ่านการพิจารณาตัดสินโดยนำรายชื่อภาพยนตร์ที่ประชาชนกว่าพันคนเป็นภาพยนตร์รวม 351 เรื่อง รวมกับภาพยนตร์ในคลังอนุรักษ์ภาพยนตร์บางส่วน มาเสนอให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาอาชีพ 33 ท่านตัดสิน โดยในปีนี้จะมีภาพยนตร์จำนวน 10 เรื่องที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ


พิธีประกาศรายชื่อภาพยนตร์ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ จะจัดขึ้นในวันอนุรักษภาพยนตร์ไทย 4 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้น หลังจบพิธีจะมีการจัดฉาย ครูบ้านนอก (2521) ภาพยนตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ เมื่อ ปี 2555 ให้ท่านได้รับชม


กำหนดการ 

14.00 น. พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติประจำปี 2566

15.00 น. จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง ครูบ้านนอก (2521)


สำรองที่นั่งได้ที่ <<คลิก>>


หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกภาพยนตร์ขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ 

1. คุณค่าทางประวัติศาสตร์และความทรงจำ 

เป็นภาพยนตร์ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของ สถานที่ กาลสมัย บุคคล เหตุการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับคนไทยและสังคมไทย ในมิติต่างๆ เช่น มานุษยวิทยา สังคมวิทยา เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม ทั้งในฐานะปัจเจกและกลุ่มหรือมวลชน สามารถทำให้ผู้ชมเข้าถึงและเข้าใจมิติเหล่านั้นในเชิงประวัติศาสตร์หรือความทรงจำ

2. คุณค่าทางศิลปะภาพยนตร์

เป็นผลงานภาพยนตร์ที่สร้างสรรค์ อันแสดงถึงศิลปะวิทยาทางด้านภาพยนตร์

3. มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์

เป็นภาพยนตร์ที่มีความโดดเด่นเป็นพิเศษ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เช่น การนำเสนอภาพยนตร์นั้นไม่ว่าการถ่ายทำ การแสดง การตัดต่อ ฯลฯ  มีความคิดริเริ่ม ไม่เคยมีแบบอย่างมาก่อนในภาพยนตร์อื่นๆ

4. บูรณภาพ 

คือความสมบูรณ์ครบถ้วนของผลงานภาพยนตร์ตรงตามต้นฉบับของผู้สร้างสรรค์ ภาพยนตร์ที่ออกฉายแล้วอาจถูกตัดทอน ถูกเสริมเติมแต่งเพิ่มเติม ถูกดัดแปลงไปด้วยเหตุต่าง ๆ

5. ความเสี่ยงต่อการสูญเสียหรือยากแก่การหาทดแทน

เป็นภาพยนตร์ที่ยังมีฟิล์มต้นฉบับหรือสำเนาในรูปแบบอื่นใดอยู่ แต่ตกอยู่ในภาวะความเสี่ยงที่จะสูญเสียภาพยนตร์นั้นไป ด้วยเหตุปัจจัยต่าง ๆ เช่น มีต้นฉบับหรือสำเนาอยู่เพียงชุดเดียว หรือภาพยนตร์นั้นกำลังเสื่อมสภาพ หรือสภาพการจัดเก็บไม่ปลอดภัย ไม่ได้มาตรฐาน เป็นต้น

6. อิทธิพลต่อคนและสังคม

ภาพยนตร์ที่สามารถส่งผลกระทบโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อปัจเจกชนและหรือต่อสังคม ไม่ว่าทางด้านพฤติกรรม ความคิด ความเชื่อ อารมณ์ ฯลฯ อาจก่อให้เกิดกระแสสมัยนิยมเกิดการเปลี่ยนแปลง ค่านิยม ขนบธรรมเนียม ไม่ว่าชั่วระยะเวลาสั้นหรือยั่งยืนนานรายชื่อคณะกรรมการพิจารณาตัดสินภาพยนตร์

1. กษิดิศ อนันทนาธร - บรรณาธิการ
2. กิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน - นักวิจารณ์ภาพยนตร์
3. ผศ.ดร. เกษม เพ็ญภินันท์ - นักวิชาการด้านปรัชญา
4. โกวิท โพธิสาร - สื่อมวลชน
5. ชญานิน เตียงพิทยากร - นักวิจารณ์ภาพยนตร์
6. ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ - นักจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ศึกษา
7. ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ - นักประวัติศาสตร์
8. ศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ - นักประวัติศาสตร์
9. ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ - ผู้กำกับภาพยนตร์ 
10. ธีปนันท์ เพ็ชร์ศรี - ครีเอทีฟ 
11. นที กอนเทียน - ผู้ดูแลเพจ 77 PPP
12. นิธินันท์ ยอแสงรัตน์ - บรรณาธิการ
13. นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์ - นักวิชาการด้านศิลปะ
14. ผศ.ดร. บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ - นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์
15. ประวิทย์ แต่งอักษร - นักวิจารณ์ภาพยนตร์
16. ปราปต์ บุนปาน - บรรณาธิการ
17. พรพิชิต พัฒนถาบุตร - นักวิชาการอิสระ
18. ดร. พิชัยวัฒน์ แสงประพาฬ - นักวิชาการด้านภาพยนตร์
19. ภาณุ บุรุษรัตนพันธุ์ - บรรณาธิการ
20. มโนธรรม เทียมเทียบรัตน์ - นักวิจารณ์ภาพยนตร์
21. หม่อมราชวงศ์ปิยฉัตร ฉัตรชัย - สื่อสารมวลชน
22. ผศ.ดร. ลลิตา หาญวงษ์ - นักประวัติศาสตร์
23. ดร. วิกานดา พรหมขุนทอง - นักวิชาการด้านภาพยนตร์และวัฒนธรรมศึกษา
24. ศรัณย์ ทองปาน - นักเขียนสารคดี
25. ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา - นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์แรงงาน
26. ศาสวัต บุญศรี - นักวิชาการด้านภาพยนตร์
27. ผศ. สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ - นักวิชาการด้านมานุษยวิทยา
28. สุภัตรา ภูมิประภาส - นักเขียน นักแปล
29. โสภิต หวังวิวัฒนา - นักจัดรายการวิทยุ
30. อธิคม คุณาวุฒิ - บรรณาธิการ
31. อธิป กลิ่นวิชิต - สื่อมวลชน
32. อัษฎาวุธ สาคริก - นักดนตรีและที่ปรึกษางานศิลปวัฒนธรรม
33. ผศ. อุรุพงศ์ รักษาสัตย์ - ผู้กำกับภาพยนตร์


ข่าวสารที่น่าสนใจ

อ่านข่าวทั้งหมด

Hommage à Chris Marker

23 ธ.ค. 64 - 23 ธ.ค. 64  กิจกรรม

Hommage à Chris Marker โปรแกรมพิเศษในเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 25 ในวาระ 100 ปี คริส มาร์กเกอร์ คนทำหนังผู้บุกเบิกหนังแนว essay filmคริส มาร์กเกอร์...

อ่านรายละเอียด

วันหนังบ้านครั้งที่ 13 (ฉบับออนไลน์)

16 ต.ค. 64 - 16 ต.ค. 64  กิจกรรม

พบกับความอบอุ่นประทับใจจากหนังบ้านในวันวานของหลากหลายครอบครัว ใน Home Movie Day Thailand 2021 หรือ วันหนังบ้าน (ฉบับออนไลน์) เสาร์ที่ 16 ตุลาคมนี้ เวล...

อ่านรายละเอียด

การแสดงโคมเชิดหนังในวันสรรพสาตร

17 ต.ค. 64 - 17 ต.ค. 64  กิจกรรม

ชมการแสดงโคมเชิดหนัง อุปกรณ์ก่อนภาพยนตร์กาลที่จะกลับมาฉายแสงอีกครั้งในวันสรรพสาตร เนื่องในวันครบรอบวันประสูติของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทอง...

อ่านรายละเอียด