เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ประเทศไทย ครั้งที่ 19

image

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ประเทศไทย ครั้งที่ 19 จัดขึ้นโดยสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย, สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โดยมีศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทั่วประเทศไทย และหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เป็นพื้นที่สำหรับการจัดฉายภาพยนตร์ในปีที่ผ่านๆ มา เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ได้เน้นเนื้อหาการตระหนักรู้คุณค่าของธรรมชาติ ถือเป็นประเด็นที่ทุกประเทศทั่วโลกให้ความสนใจและควรเน้นย้ำอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ฯ ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับองค์กรสหประชาชาติในการรณรงค์เป้าหมายของโครงการทศวรรษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการฟื้นฟูระบบนิเวศ (UN Ecosystem Restoration 2021-2030) โดยหัวข้อเทศกาลฯ ในปีนี้หยิบยก เรื่อง “การฟื้นฟูระบบนิเวศ” ให้ทุกคนได้เห็นความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม การฟื้นฟู การอนุรักษ์ และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า รวมถึงคุณค่าของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกนี้ นอกจากภาพยนตร์ที่ว่าด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์แล้ว ยังมีภาพยนตร์ในประเด็นอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย รวมทั้งสิ้น 34 เรื่อง จาก 16 ประเทศทั่วโลก


Fiction/Nonfiction

คุณาวุฒิ ๑๐๑ : A Retrospective

ลานดารา นันทวัน เมฆใหญ่

รำลึก วินัย ไกรบุตร

สายใต้

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME