สาระภาพยนตร์

ลานดารา

ชรินทร์ นันทนาคร

ลานดาราดวงที่ 25
25.10.51

วาสนา ชลากร

ลานดาราดวงที่ 24
19.10.51

มานี มณีวรรณ

ลานดาราดวงที่ 23
19.10.51

เยาวเรศ นิสากร

ลานดาราดวงที่ 22
11.10.51

ครรชิต ขวัญประชา

ลานดาราดวงที่ 21
8.10.51

ชินกร ไกรลาศ

ลานดาราดวงที่ 20
4.10.51

รังสิโรจน์ พันธุ์เพ็ง

ลานดาราดวงที่ 19
4.10.51

ไกร ครรชิต

ลานดาราดวงที่ 18
4.10.51

จีราภา ปัญจศิลป์

ลานดาราดวงที่ 17
4.10.51

รวงทอง ทองลั่นธม

ลานดาราดวงที่ 16
4.10.51